آدرس :

البرز – محمد شهر – شرکت پارس هلال آسیا

تلفن تماس: 

مدیریت فروش (نادی) :    ۰۹۱۲۲۱۵۵۴۰۸ 

                              :    ۰۹۱۹۲۱۲۳۳۵۸ 

 

یک ایمیل برای ما بفرستید